Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

May 23 2018

8018 e1fb 500
Reposted fromsavatage savatage viabudas budas
8491 1afb

April 25 2018

8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
0531 5d5d 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued

March 30 2018

6424 e4f0
Reposted fromskrzacik skrzacik viamalinowowa malinowowa

March 07 2018

8441 562b
Reposted fromonlyman onlyman viaampajewska ampajewska
Reposted fromjasminum jasminum viaNotimportanat Notimportanat
5285 4ac4 500

March 03 2018

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viawszystkodupa wszystkodupa
3318 97c0 500
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viaeternaljourney eternaljourney
2220 bc8a
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan

February 27 2018

8129 61fd
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 26 2018

1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl