Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

5132 1ca8
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 09 2017

Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

May 07 2017

April 12 2017

5371 2e3a
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 08 2017

Odpusć, odpuść..
Musisz tańczyć, cieszyć się życiem
Nie bierz tego do siebie zbyt poważnie, bądź tylko prawdziwy
Wyzwól się, uwolnij złe wibracje
Reposted fromiamstrong iamstrong

March 28 2017

8377 28ae
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 23 2017

3202 70a2 500
Reposted fromlaluna laluna
2889 a579
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
2844 33ae
Reposted fromcarameltea carameltea viaepi epi
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapotrzask potrzask
7277 2da1
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
6332 7d54 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
2092 cc91
Reposted fromcalifornia-love california-love viapomruki pomruki
9064 632b 500
Reposted fromoll oll viavertheer vertheer
2715 32db
Reposted fromerial erial viapomruki pomruki
6665 99d2
Reposted fromimradioactive imradioactive viapomruki pomruki

March 17 2017

2228 fae5 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianokturnal nokturnal
1868 8974
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl