Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

2220 bc8a
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan

February 27 2018

8129 61fd
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 26 2018

1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadiedrunk diedrunk

February 21 2018

1923 827e
Reposted fromsilkdreams silkdreams viatobecontinued tobecontinued

February 15 2018

1452 a3cc 500
4005 c579 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
4012 5503 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viaakysz akysz
4302 2e86
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
4025 cf76 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaakysz akysz
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaohhh ohhh
4017 b009 500

February 09 2018

7732 0404
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued

January 26 2018

1374 af66 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzzkropka rzzkropka

January 25 2018

8232 0c1c 500
Reposted frombluuu bluuu viayourheartbeat yourheartbeat
0851 ad9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viagreywolf greywolf
6021 83aa
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl